Zuiderhavenkerk

Als je nog nooit een kerkdienst hebt bezocht, vraag je je misschien af wat we als christenen doen in de kerk. De kerk is de plaats waar we als gemeente samenkomen. Er zijn elke zondag twee diensten en soms is er doordeweeks een dienst. Graag leggen we je uit wat je in de kerk kunt verwachten.

Zuiderhavenkerk Barendrecht binnenkijken

Onderwijs

Een belangrijk onderdeel van de kerkdienst is het onderwijs uit de Bijbel. De predikant preekt over een gedeelte uit de Bijbel. Hij legt het Bijbelgedeelte uit en brengt het bij ons hart. Wat wil de Heere God ons hiermee zeggen? De preek zelf duurt ongeveer een uur.

Zuiderhavenkerk Barendrecht binnenkijken onderwijs

In de middagdienst gaat de preek over een gedeelte uit de Heidelberger Catechismus. Dit leerboek voor de kerk is geschreven op basis van de Bijbel, in de vorm van vragen en antwoorden. Door elke week een vraag en antwoord te behandelen, wordt er in de middagdiensten over heel diverse onderwerpen uit de geloofsleer gepreekt.

Gebed

Tijdens de diensten bidden we als gemeente samen. De dominee bidt hardop en de gemeente bidt in stilte mee. Het gebed is voor de gemeente van grote betekenis. We mogen als gemeente samen bidden tot de Koning der koningen, Die de hele wereld regeert en ook ons leven in Zijn handen houdt. We doen dat heel eerbiedig, omdat de Heere heilig is en wij beseffen dat we kleine mensen zijn die dagelijks afwijken van Zijn wil. We doen dat ook vrijmoedig, omdat de Heere in de Bijbel Zelf zegt dat we Hem alles mogen vragen (bijv. in Psalm 81:11). Hij hoort altijd.

Zingen

Ook zingen is een belangrijk onderdeel van de eredienst. We zingen psalmen onder begeleiding van een groot orgel. Heel bijzonder aan de psalmen is, dat ze helemaal uit de Bijbel afkomstig zijn. De psalmen die we zingen zijn op rijm en melodie gezet en zo kunnen we Bijbelwoorden zingen.

De dominee zoekt bij het voorbereiden van zijn preek psalmen uit die met de preek te maken hebben. De gemeente zingt daardoor een ‘antwoord’ op de preek.

Heb je geen Bijbel met psalmen? In de hal vind je een tafeltje met Bijbels, waarvan je er één mag lenen. Achterin deze Bijbel staan de berijmde psalmen, zodat je mee kunt lezen of mee kunt zingen. Heb je nog geen Bijbel? Neem er dan gerust een mee naar huis.

Ontmoeting

De kerkdiensten zijn voor gemeenteleden ook een moment om elkaar te ontmoeten. Daarom zie je na de dienst groepjes mensen met elkaar in gesprek. We praten na over de preek en leven met elkaar mee in vreugde en verdriet. Als gemeente willen we naar elkaar omzien. Daarom zijn er ook diverse verenigingen, waar gemeenteleden elkaar (buiten de kerkdiensten om) in kleinere groepen ontmoeten. Er zijn jeugdverenigingen, er is een vrouwenvereniging en Bijbelstudievereniging.

Als je onze diensten bezoekt, zullen een aantal dingen je meteen opvallen. Vrouwen en meisjes dragen een rok of jurk en een hoedje. Wij geloven dat het Bijbels is voor vrouwen en meisjes om hun hoofd te bedekken bij de eredienst (1 Korinthe 11 vers 10). Iedereen is welkom!

Een dienst meemaken? Dat mag altijd. Gaat u liever samen met iemand uit de gemeente? Bel dan 06-44681439 of stuur een mail naar Jaap Nijsse.